Obsah úrovní Direct Method

Představujeme vám orientační náplň jednotlivých úrovní kurzů Direct Method. 

LEVEL 1 – Book 1, Moduly 1-2 

Slovní zásoba: Představení se, názvy povolání, státy a města, předměty kolem nás, abeceda, hláskování, dny v týdnu, měsíce a roční období, základní a řadové číslovky, části těla, barvy, zvířata 

Gramatika: sloveso být, zápor a otázky se slovesem být, ukazovací zájmena, přivlastňovací přídavná jména (moje, tvoje,jeho, její,..), neurčité členy (a, an), předložky (nad, pod, vedle, na, v, za, ...), vazba there is/are 

LEVEL 2 – Book 1, Moduly 3-4 

Slovní zásoba: názvy oblečení, kontinenty a státy, světové strany, fonetické symboly, zvyky, názvy jídel, dialog o fast foodu, kontakt a adresa, dům a byt, transport, rodina, e-mailová a písemná komunikace, dotazníky 

Gramatika: přítomný čas průběhový (she is jumping), sloveso can a can’t, rozdíl mezi přítomným časem průběhovým a prostým, sloveso mít, přivlastňovací zájmena můj, tvůj, zájmena (některý, někdo, něco) 

LEVEL 3 – Book 2, Moduly 1-2 

Slovní zásoba: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, čas, počítače, nakupování, telefonování, přídavná jména, jídlo a pokrmy, škola, číslovky, datum 

Gramatika: have/ has, few/many, Kolik je hodin?, infinitiv ‘ride’ versus gerundium ‚riding‘, ‘want to’ a ‘like doing sth’, stupňování přídavných jmen, příslovečná určení času, minulý čas být (was, were), vazba there was/ were, had, asked 

LEVEL 4 – Book 2, Moduly 3-4 

Slovní zásoba: hudební nástroje, sport, počasí a krajina, dovolená a prázdniny, media, práce, cestování a navigace, slovní zásoba týkající se domova, vyjádření budoucích aktivit, život a rutina, nemoci a tělesný stav, jak poradit, dialog o návštěvě restaurace 

Gramatika: budoucí čas slovesa být, přídavná jména s koncovkou -y (sunny), budoucí čas (I will start), nepravidelná slovesa, must a have to, první podmínková věta (If I see Ann), předpony -in, -im, -ir (impolite), nesmím a nemusím (mustn’t, needn’t), muset (have to), should, could 

LEVEL 5 – Book 3, Moduly 1-2 

Slovní zásoba: práce a zaměstnání, nakupování a peníze, věci, které máme rádi a rádi se jim věnujeme, předměty v naší domácnosti, dialog na téma návštěva kavárny, hudba, sport, cestování, zvířata, dopravní prostředky, dialog na téma cestování letadlem 

Gramatika: it and there, přípony -an, -ly, so and not, příčestí minulé, předpřítomný čas, časování sloves, had and been, nepravidelná slovesa, would like, první podmínková věta (opakování), budoucí čas (be going to), another/other, být schopen (by able to), rád bych a chtít (would like to and want to), druhá podmínková věta, vztažná zájmena, předpona un- 

LEVEL 6 – Book 3, Moduly 3-4 

Slovní zásoba: témata diskutující život a smrt, zločin a válka, sociální sítě, zdraví, dialog týkající se tématu nakupování, jídlo, denní rutina, práce a obchody, školy a zkoušky, jednotky míry a výpočty, proces učení, dialog týkající se telefonování a zanechání hlasové zprávy 

Gramatika: budoucí čas prostý (opakování), použití will (pro nabídky, rozhodnutí a sliby) a shal (návrhy), modální slovesa may a might, would rather, must and can’t, přípona - ness, předpřítomný čas s použitím already, yet, modální slovesa can a may, nepravidelná slovesa, in order to and not to, tvoření otázek, 

počitatelná a nepočitatelná slovesa, neurčitý člen ‘a’ pouze ve spojení s počitatelnými jmény, some/ any/ no/ the ve spojení s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény, a few and a little, modální sloveso ‘ought to’, opakování přítomného prostého a průběhového času 

LEVEL 7 – Book 4, Moduly 1-2 

Slovní zásoba: obchod a prodej, doprava a transport, elektronické přístroje, dovolená a prázdniny, tradice a náboženství, sport a zdraví, dialog týkající se Vánoc a svátků, jídlo, pokrmy, vaření, vzdělání, cestování, media a vliv sociálních sítí, dialog na téma ‘eating out’ 

Gramatika: minulý čas prostý (opakování), minulý čas průběhový, rozkazovací způsob, gerundium a infinitiv, stupňování přídavných jmen (opakování) 

LEVEL 8 – Book 4, Moduly 3-4 

Slovní zásoba: šperky a celebrity, lidé a místa, budovy a mapy, příroda, fauna a flora, dialog na téma zdravotní problémy, průmysl, problémy a obavy, kosmetika a péče, politika, zábava, zločin, dialog na téma hledání bytu 

Gramatika: trpný rod , otázky s what a who, budoucí čas průběhový, průběhové časy, opakování první a druhé podmínkové věty, budoucí forma going to a will (pro rozhodnutí a předpovědi), minulý čas prostý versus předpřítomný čas (opakování), whether and if, unless, přítomný čas po použití ‘when, if and unless’ 

LEVEL 9 – Book 5, Moduly 1-2 

Slovní zásoba: média, sociální sítě, ‘to say what things and people are like’, příroda a zvířata, věda, nemoci, druhy zábavy, peníze, investování, finance, doprava a cestování 

Gramatika: modální slovesa, otázky s ‘with, what’, short answers, trpný rod (opakování), rozkazovací způsob, dovětky (question tags), so and neither/ nor, opakování první a druhé podmínkové věty, opakování použití gerundia a infinitivu 

LEVEL 10 – Book 5, Moduly 3-4 

Slovní zásoba: vzdělání, práce, vědomosti a informace, neformální výrazy, popis pocitů, důležitost vzdělávání, vyjádření obav, cestování, jídlo a mezinárodní kuchyně 

Gramatika: whom, used to, had better, příčestí, opakování základní časů, přítomný čas pro vyjádření budoucnosti, it and there, opakování minulých časů jednoduchého a průběhového, rozdíl v použití minulého prostého času a předpřítomného, předpřítomný čas průběhový, neurčitý člen ‘a,an’, určitý člen ‘the’ 

LEVEL 11 – Book 6, Modules 1, 2 

Slovní zásoba: politika a finance, dovednosti a zaměstnání, co si člověk může a nemůže dovolit, klady a zápory, zrušení schůzky na poslední chvíli, najít správný vlak na vlakovém nádraží, výzvy, popis vzhledu a vlastností člověka, vysvětlení zodpovědnosti, dávat nápovědy a tipy, jak někoho donutit něco udělat, kritika, hrozby, ignorování a pochyby, sport, zvyky, kladení otázek/tázání se na různé věci, cvičení 

Gramatika: tvoření otázek s pomocnými slovesy a s tázacími výrazy, tvoření otázek s modálními slovesy, otázky s vloženou větou “...do you think…”, have something done, be/get/become used to doing, často zaměňovaná slovesa: say/tell/speak/talk, come/go, bring/take, would rather, opakování stupňování přídavných jmen 

LEVEL 12 – Book 6, Modules 3 – 4 

Slovní zásoba: výslovnost, rozdíly mezi doslovným a metaforickým významem slov, sebevědomí, úzkosti a nálady, jak uzavřít obchod, pocity, jak popsat něčí kompetence, vyjádření lítosti, vyjádření budoucnosti, domácnost, třídění odpadu, typy domů, popisování vzorů, luxusní produkty 

Gramatika: regret + infinitiv / gerundium, unless, vyjádření budoucnosti, trpný rod, neurčitý člen article a/an, určitý člen the 

LEVEL 13 – Book 7, Modules 1-2 

Slovní zásoba: historické události, náboženství, výslovnost, kladení důrazu na určité prvky ve větě, migrace a obchod, generace, korupce, jak překonat problémy, jak vyjádřit pravděpodobnost, zdvořilé otázky 

Gramatika: předminulý čas, 3. podmínková věta, zvláštní anglické struktury, elipsa zájmen, opakování podmínkových vět (první, druhá, třetí), sloveso mind, smíšená podmínková věta (druhá + třetí podmínková věta) 

LEVEL 14 - BOOK 7, Modules 3-4 

Slovní zásoba: programování, přístroje, data a čísla, jak vyjádřit něčí věk, burza, kosmetika, nakupování, jak vyjádřit, že nadešel čas něco udělat, tělo, předpovědi (prediction X forecast), spekulování, jak hovořit o fakturách po splatnosti (overdue) a o prošlých produktech (expired), předpověď počasí, fauna a flóra, člověk a životní prostředí, přírodní zdroje a znečištění, jak znít více přesvědčivě, jak vyjádřit lítost v přítomnosti a v minulosti 

Gramatika: opakování vyjadřování věku, čísel, data, čísel, sloveso + gerundium/infinitiv, wish, důrazné do, opakování: předpřítomný čas prostý a průběhový 

LEVEL 15 - BOOK 8, Module 1-2 

Slovní zásoba: výchova dětí, jak parafrázovat, co někdo řekl, jak reagovat na nevhodné chování, jak někomu vynadat, závislosti, aktivity na hřišti, hádky a přemlouvání, jak parafrázovat otázky a návrhy, jak vyjádřit, co nás otravuje, rozdíl mezi štědrým a sobeckým chováním, rozdíl mezi slovy “honest/humble”, přísloví, popsat vyspělé chování, ambice a výzvy, zvyky a pověry, jak popsat své spolupracovníky, kreativita 

Gramatika: nepřímá řeč (kladné věty, otázky, využití infinitivu, vyjádření návrhu), opakování druhé a třetí podmínkové věty 

LEVEL 16 - BOOK 8, Module 3-4 

Slovní zásoba: pokročilá technologie, vysvětlit, co se v současnosti děje, vyjádřit, co se nemuselo stát v minulosti, filmy a kino, koníčky a volný čas, hovořit o tom, co jsme zvyklí dělat, jídlo, příprava jídla, mezinárodní kuchyně, složení jídla a ingredience, kosher a halal jídlo 

Gramatika: needn’t have done & didn’t need to do, trpný rod s infinitivem, opakování: be/become/get used to, opakování členů, předminulý čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, opakování minulý a perfektivních časů 

LEVEL 17 - BOOK 9, Module 1-2 

Slovní zásoba: zdravotní problémy, nemoci, vyjádření schopnosti v minulosti, spekulování o minulosti, vyjádření názoru nebo návrhu v minulosti, vyjádření, že něco nebylo nutné udělat v minulosti, bytová výstavba, kutilství 

Gramatika: vyjádření schopnosti v minulosti - be able & could, could/couldn’t/can’t have done, I should have bought, mustn’t/can’t/needn’t/don’t have to, must/might/may have done, předbudoucí čas prostý a průběhový 

LEVEL 18 - BOOK 9, Module 3-4 

Slovní zásoba: doprava a problémy v dopravě, auto a části auta, oprava auta, jak znít formálnější v táporných větách, jak vyjádřit, že nadešel čas něco udělat, používání správných slovesných forem ve frázích, kriminalita, 

šikana v práci 

Gramatika: vztažná zájmena, vztažné věty určující a neurčující, psaní čárky ve vztažných větách, použití vztažných zájmen what a which ve vztažných větách, opakování aktivních a pasivních forem participia, inverze, opakování fráze “it’s time”, opakování slovesných vazeb s infinitivem/gerundiem, used to & would 

LEVEL 19 - BOOK 10, Module 1-2 

Slovní zásoba: jak reagovat na zvěsti a pomluvy, jak popsat právní záležitosti, jak si ověřit tvrzení ostatních, ak parafrázovat, co někdo jiný řekl, jak znít důrazněji v záporných větách, důvěryhodnost, svatba a svatební tradice, neformální konverzace o pití alkoholu 

Gramatika: opakování nepřímých otázek, nepřímé řeči s použitím infinitivu, opakování inverze, opakování určitého a neurčitého členu, opakování předbudoucího času prostého a průběhového 

LEVEL 20 - BOOK 10, Module 3-4 

Slovní zásoba: hlasování a volby, místní autority a byrokracie, práce, pracovní právo, nemoci z povolání, účetnictví, spekulování o minulosti 

Gramatika: opakování trpného rodu (konstrukce s infinitivem), pakování druhé a třetí podmínkové věty, opakování smíšené podmínkové věty, opakování modálních výrazů needn’t have done/didn’t need/didn’t have to do, revision of mustn’t/don’t have to, opakování vyjádření schopnosti v minulosti - could/couldn’t/can’t have done, opakování modálních sloves v minulosti must/might/may have done, opakování určujících a neurčujících vztažných vět a psaní čárky ve vztažných větách