Happy Saint Paddy’s Day! [česky i anglicky]

Dnešní článek o Dni svatého Patrika od lektorky Sarah je lehce netradiční - je totiž v angličtině, doplněný o český překlad od Petra. Pokud si tedy chcete protrénovat angličtinu a navíc se dozvědět něco nového, je pro vás náš nový seriál jako dělaný.
Autor: Sarah  

trojlistek

Every year on March 17 St. Patrick’s Day is celebrated all over the world. Though this started as a Catholic holiday, millions of people continue to celebrate, religious or not. In many countries, it’s a tradition for people to wear the color green. 

Každý rok se 17. března po celém světě slaví den svatého Patrika. I přesto, že tento den začal jako čistě křesťasnský svátek, milióny lidí jej slaví, i když třeba sami nejsou věřící. V mnohých zemích je tradicí na den svatého Patrika nosit zelenou.

 

If they don’t wear green, then they get pinched! Some people also wear a shamrock or clover and decorate houses with them, because this is a symbol for Saint Patrick (St. Paddy or St. Patty for short).

Pokud ji lidé nemají na sobě, tak je někdo štípne. Někteří lidé dokonce nosí trojlístek nebo jetel a navíc si jimi i zdobí domovy. To proto, že trojlístek je symbolem svatého Patrika.

 

stipnuti

Wear green or this could be you…

 

Saint Patrick’s Day is a bank holiday in the Republic of Ireland and Northern Ireland, which often includes a parade and fireworks in larger cities, especially Dublin. Some of the largest celebrations, however, are in the USA. In New York City, there is a big parade every year, because so many Irish people moved there. Some cities, such as Chicago and Savannah, even dye their rivers, because they also have many Irish people. The White House has dyed their fountain green since 2009, possibly because of President Obama’s family history in Ireland. The President even visited Moneygall, Ireland, because some of his family is from there.

Den svatého Patrika je v Irsku státní svátek, ale jedny z největších oslav jsou v USA. V New Yorku, kam se přestěhoval mnoho lidí z Irska, se každoročně pořádá velký průvod. Některá další města, jako například Chicago nebo Savannah, dokonce barví řeky na zeleno a samotná fotnána Bílého domu od roku 2009 na den svatého Patrika tryská zeleně! To je dáno tím, že prezident Obama je částečně irského původu – část jeho rodiny pochází z městečka Moneygall v Irsku, které prezident osobně navštívil.

 

chicago river green

 

That’s right, President Obama, the first African-American president, is also Irish-American!

Like Obama, millions of people in America call themselves Irish-American because someone in their family came to America from Ireland and many still have an Irish name (like McHugh or O’Brien). There are more Irish-American people (39.6 million) than there are people in Ireland (6.4 million). So, for these people, St. Patrick’s Day is a time to celebrate their family history.

 

Přesně tak, prezident Obama, první afro-americký prezident, je zároveň ir-američan!

Stejně jako Obama, milióny lidí v Americe si říkají irští Američané právě proto, že jejich předci přišli do Ameriky z Irska a mnozí z nich mají pořád irské jméno (jako například McHugh nebo O’Brien). Dokonce je jich více než Irů  samotných (skutečně, irských Američanů je 39.6 mil. zatímco v Irsku žije 6.4 mil. lidí). Takže, pro tyto lidi je svátek svatého Patrika příležitost oslavit historii svého lidu.

obama irish

It is also popular to eat Irish food (like bacon or corned beef with cabbage) and drink Irish beer, which many people also dye green.

Také je velmi populární jíst irské jídlo (jako například slaninu nebo zelí) a pít irské pivo, které navíc hodně lidí barví na zeleno.

It may be a big party day now, but the history of this holiday is very old and it begins with Roman Britain in the 5th century. The story is that a man named Patrick was taken to Ireland, where he worked as a slave. One day, he heard God tell him to run away to the ocean, where he could get on a boat to go back home to Britain. When he ran to the ocean, he found this boat and went home. Many years later, after he became a Catholic priest, God told him to go back to Ireland to teach the Irish people about Christianity. Many people say that St. Patrick chased the snakes out of Ireland and they all went into the sea. Even today, there aren’t many snakes in Ireland!

I když je v dnešní době den svatého Patrika jedna velká oslava, historie tohoto svátku sahá až k Římské říši na počátku 5. století. Legenda praví, že Patrik byl poslán do Irska, kde byl nucen pracovat jako otrok. Jednoho dne uslyšel Boha, který mu řekl, aby běžel k oceánu, kde se nalodí na loď, která ho odveze do Británie. Patrik to skutečně udělal a dostal se tak domů. O mnoho let později, poté, co se z něj stal katolický kněz, mu Bůh pravil, aby se vrátil do Irska a šířil tam křesťanství. Mnozí lidé říkají, že svatý Patrik vyhnal hady z Irska do moře. Dokonce i dnes mnoho hadů v Irsku nenajdete!

 

snakes ireland

When he was teaching Irish people about the Catholic God, he used a shamrock to explain the different parts of God. A shamrock has 3 leaves just as the Catholic God has 3 parts, the Father (God), the Son (Jesus Christ), and the Holy Spirit, the part of God that is in everyone. The shamrock has 3 different leaves, but together they make up one shamrock. He said the Catholic God is the same.

Když učil irský lid o Bohu, používal trojlístek, aby ukázal tři různé části Boha. Trojlístek má právě tak tři části jako Bůh – otce (Bůh), syna (Ježíš Kristus) a ducha svatého, část Boha, která je v každém z nás. Patrik tvrdil, že stejně jako Bůh, má i trojlístek tři části, které tvoří jeden celek.

 

St. Patrick holding a shamrock

Svatý patrik držící trojlístek

 

Today, St. Patrick is called the most important Irish saint and shamrocks are a symbol for Ireland and St. Patrick’s Day, a day of celebration for anyone, all around the world. No matter your family history, take this day to enjoy yourself! Drink a green beer or two, eat some cabbage with your friends, and don’t forget to wear green.

 

Dnes, svatý Patrik je jeden z nejdůležitějších irských svatých a trojlístky jsou symbolem Irska a dne svatého Patrika, dnem, kdy se slaví po celém světě. Nezáleží na tom, jaký je váš rodokmen, užijte si tohoto dne naplno. Dejte si zelené pivo, spořádejte trochu zelí s přáteli a nezapomeňte vzít si na sebe něco zeleného.