When it comes to kissing [česky i anglicky]

interview mili

 Seznamoval/a ses na cestách s lidmi z jiných kultur, kteří tě místo podání ruky při pozdravu překvapili obejmutím či dokonce polibkem na tvář? Pokud chceš být příště lépe připraven/a a předejít lehkému faux pas, pak je dnešní článek určen právě pro tebe! A jako bonus si procvičíš angličtinu, jelikož článek je dvojjazyčný:)

Autor: Burak

It is pretty sure that anyone who likes travelling and excels at making friends from different countries has experienced some differences whilst greeting each other. It is not likely to happen when you’re visiting a country and don’t feel like meeting new people but it is very likely to happen if you start socializing. It might not have drawn your attention when you are only visiting a country since your head is full of the things you must do before you leave however, it wouldn't be wrong to say that you will definitely realize the differences in terms of greetings when you start living in a different country. I thought that it would be an enjoyable topic to talk about these differences in different countries when it comes to greeting customs…

Je jisté, že každý, kdo má rád cestování a rád poznává nové lidi z různých koutů světa, zaznamenal drobné rozdíly týkající se pozdravů. Když cestujete do cizí země, ale nechcete poznat nové, místní lidi tak na rozdíly samozřejmě nenarazíte. Pokud se ale začnete socializovat, tak to zaručeně přijde. Možná vám to tak nepřišlo, když jste jeli na dovolenou a vaše hlava byla plná věcí, které musíte udělat předtím, než odjedete, když dorazíte a tak dále, ale když žijete v cizí zemi, rozdíly si uvědomíte hned.

kissing1

TURKEY - The mystical land that connects Europe and Asia. I have never questioned the greeting customs in Turkey because that’s the country I was born in but after having lived in several countries, I can say that considering the countries I have traveled and lived so far, Turkey is one of the two countries that men kiss on both cheeks all the time. The second one is Italy. Definitely not in formal meetings or if you are meeting the person for the first time but anything besides that you’ll see men kissing each other on both cheeks and sometimes even hugging each other…I guess we might be one of those touchy - feely type of nation. What can I say, we are Mediterranean after all. So kissing on both cheeks regardless of gender might be the custom when it comes to greeting customs in Turkey.

TURECKO - Mystická země, která spojuje Evropu a Asii. Nikdy jsem se nezamýšlel nad pozdravy v Turecku, protože to je země, v níž jsem se narodil.  Ale poté, co jsem žil v několika zemích, mohu říci, že s ohledem na země, které jsem doposud procestoval a ve kterých jsem žil, Turecko je jednou ze dvou zemí, ve kterých se i muži líbají na tváře. Druhou zemí je Itálie. Rozhodně ne ve formálních setkáních, nebo pokud se s někým setkáte poprvé, ale kromě těchto dvou případů, muži se na pozdrav líbají na tváře a někdy se dokonce i objímají. Myslím, že bychom mohli být jedním z těch typů národů, co se rádi dotýkají. Koneckonců, středomoří je takové. Pokud jde o pozdravy v Turecku, líbání na tváře bez ohledu na pohlaví je obvyklé.

USA - The country that dazzles you in all kinds of things. I can most certainly say that it is nearly inevitable for you to meet new people when you’re in the US since they all love socializing and meeting new people almost everywhere. You can even make friends and meet people when you’re grocery shopping. I hear you say that this would never happen in any of the European countries and you might have a point…but when you are in the US, it is not unusual. The first time I was there, it was weird in all kind of ways when I was greeting or let's say trying to greet people. Nothing is certain except two things. They kiss each other only on one cheek and two guys don’t kiss each other on the cheeks at all. That’s when it all started to get confusing. You can get used to kissing only on one cheek but since guys don’t kiss each other on the cheek; some of them just hand shake, some hug you for no reason, some high-five and some insist on you to bump their fists. You definitely don’t know what you need to do and that’s why I would say even after living there for a year, I still get confused anytime I go there.

USA - Země, která nás oslňuje v mnoha různých směrech. Můžu s jistotou říci, že je téměř nemožné, abyste se nesetkali s novými lidmi, když jste v USA, protože všichni milují socializaci a setkávání se s novými lidmi téměř všude. Můžete se dokonce skamarádit s novými lidmi, i když nakupujete v supermarketu. Úplně slyším, jak si říkáte: “Tohle by se nemohlo stát v žádné evropské zemi!” Když se zaměříme na Evropu, ano, máte pravdu, ale když jste v USA, není to neobvyklé. Když jsem byl v Americe poprvé, připadalo mi divné bavit se s cizími lidmi, i když jsem se jenom snažil pozdravit kolemjdoucí. Nic není jisté kromě dvou věcí. Američani se líbají jen na jednu tvář a dva kluci se nikdy nelíbají na tváře. A to je přesně to, kdy se všechno začalo komplikovat. Na líbání jen na jednu tvář si snadno zvyknete, ale protože kluci se na tvář nelíbají, někteří z nich vám podají jen ruku, někteří vás objímají bez udání důvodu, někteří mají potřebu vám “placák” (high five) a někteří zase trvají na tom, abyste jim “bouchli” (fist bump). Z toho vyplývá, že nikdy nevíte, co máte udělat, jak máte pozdravit a proto bych řekl, že i když jsem tam žil rok, pokaždé co se tam opět vrátím, jsem z pozdravů stále zmatený.

kissing3

AUSTRIA - Elegancy and Arrogance. It was literally the first country that I got used to kissing women’s hand. That’s where both the elegancy and the arrogance come. But to be honest it was generally middle aged or elderly women so it's not a big deal but if it happens to you, don’t be surprised. Other than that kissing on both cheeks is the regular greeting way over there. Of course only women with women and women with men…not men with men. When men greet each other, a regular hand shake or if you’re really close friends with a person then giving a hug might be an option but men do not kiss men in Austria while they greet each other.

RAKOUSKO - Elegance a Arogance. Byla to úplně první země, ve které jsem si zvykl líbat ženskou ruku. A to je přesně ten moment, kde přicházejí jak elegance, tak i arogance ... Ale abych byl upřímný, byly to obvykle ženy ve středním věku nebo starší ženy, takže to není zas taková velká věc, ale pokud se vám to stane, nebuďte překvapeni. Kromě toho, líbání na tváře je další způsob, jak se pozdravit v Rakousku. Samozřejmě jen ženy se ženami a ženy s muži. Muži s muži ne. Když se lidé navzájem zdraví, většinou si potřesou rukou, nebo pokud si jsou opravdu blízcí, pak se obejmou, ale muži se v Rakousku nikdy nelíbají.

CZECH REPUBLIC - The enchanted country where history meets modernity. I have been told that there are very different ways of greeting people here. I see people shaking hands, kissing on one cheek, kissing on both cheeks, hugging and etc. It would not be wrong to say that generally women kiss women on both cheeks and women and men kiss on both cheeks as well. What I have realized is men do not kiss men on the cheek. A hand shake or just even saying “Hi” is enough I guess. Although that’s the regular greeting here, since there are thousands of expats living in Prague, things might sometimes be different… I can’t say that I have figured it out completely except one thing. No matter what; the question “How are you?” is out of context. In some countries asking the question “How are you?” is considered as a significant part of the greeting whereas in Czech Republic it is not. So unless you’re meeting a friend, I would recommend you not to do that if you don’t want that person to stare at you with empty eyes. Even some of my students told me that they really hate it…

ČESKÁ REPUBLIKA - Kouzelná země, kde se historie setkává s modernem. Bylo mi řečeno, že zde existují velmi odlišné způsoby, jak se zdravit. Lidé si potřásají rukama, líbají se na jednu tvář, na obě, objímají se a podobně... Co se týče líbání v závislosti na pohlaví, ženy se mezi sebou líbají na tváře a ženy s muži to samé. Také jsem zjistil, že muži nelíbají jiné muže na tváře. Myslím, že potřesení rukou nebo dokonce pouhé "Ahoj" stačí. Přestože v České Republice je “Ahoj” úplně běžný pozdrav, v Praze se pozdravy můžou hodně lišit, protože tady žijí tisíce expatů (cizinců). Nemůžu říct, že jsem pozdravům v České Republice přišel na kloub, ale jedné věci rozumím dokonale. Otázka "Jak se máš?" je mimo kontext. V některých zemích se otázka "Jak se máš?" považuje za důležitou součást pozdravu, zatímco v České Republice tomu tak není. Takže pokud se nezdravíte s kamarádem, doporučoval bych, abyste se neptali, pokud nechcete, aby na vás tito lidé zírali s prázdnotou v očích. Dokonce i někteří z mých studentů mi řekli, že to opravdu nenávidí, když se jich někdo ptá “Jak se máš?”

kissing2

So as a result, I must admit that after having lived in several countries with different norms of greetings, instead of making the first move, the best way to survive is just wait and see how other people greet you and go with the flow. At least that’s what I have been doing… :)

Takže nakonec musím přiznat, že poté, co jsem žil v několika zemích s různými formami pozdravů, pokud chcete přežít v pozdravové džungli, neberte iniciativu do svých rukou. Raději počkejte a uvidíte, jak vás ostatní lidé pozdraví a vy se tomu přizpůsobíte. Aspoň já to tak dělám:)