Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

 

Společnost, ktorá určila účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů je:

EMPIRE CZ s.r.o.

Viktora Huga 6, 150 00 Praha 5

IČO: 275 885 81

IČ DPH: CZ275 885 81

Tel: 739 614 956

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117304

 

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování (regulace GDPR)

 • V souladu s příslušným právními předpisy, a to zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Společnosti poskytl v souvislosti s uzavřením vzájemného smluvního či jiného právního vztahu, nebo které Společnost shromáždila jiným způsobem a zpracovává je v souladu s právními předpisy a k plnění zákonných povinností Společnosti.
 • Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací objednávek, smluv, zejména v souvislosti s poskytováním jazykových služeb), a to při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, SMS zprávou nebo jinými komunikačními prostředky případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).
 • Osobními údaji se rozumí: identifikační a adresní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, státní občanství, číslo identifikačního průkazu, případně IČO, DIČ, sídlo; kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; popisné údaje – bankovní spojení; další nezbytné údaje pro plnění smlouvy - informace o objednaných a poskytnutých službách, fotografie, na které je subjekt údajů zobrazen, údaje o průběhu smluvního vztahu, včetně vzájemné korespondence a komunikace.
 • Zpracování osobních údajů provádí Společnost ve svém sídle. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala Společnost technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů společnost provádí zejména za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností a jsou prioritně zpracovávány za účelem vzájemné komunikace v souvislosti se zájmem o nabízené služby jazykové výuky, konkrétní poptávku subjektu údajů a doprovodných službách např. informování o marketingových a slevových akcích Společnosti a za účelem uzavření smlouvy, případně objednávky a sepisu související dokumentace. Dále jsou výše specifikované osobní údaje používány k přípravě potřebné smluvní dokumentace, a jsou zpracovávány po dobu trvaní vzájemného smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností Společnosti nebo pro účely oprávněného zájmu Společnosti, pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které Společnosti povinnost k jejich zpracovávání ukládají.
 • Oprávněným zájmem, pro který osobní údaje ze smluv a vzájemné komunikace Společnost zpracovává je ochrana a prokázání práv a právních nároků Společnosti zejména z uzavřených smluv nebo způsobené újmy. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce nebo od posledního vzájemného kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Délka této lhůty je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám s ohledem na to, že se o případném uplatněném nároku u soudu nemusí Společnost dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.
 • Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. K zajištění smluvních nebo zákonných povinností Společnost spolupracuje s dalšími subjekty, kterým musí být osobní údaje zpřístupněny. Jedná se zejména o subjekty, které Společnosti poskytují služby informačních technologií, IT databázové služby, účetní služby, daňové poradenství, právní služby. Společnost nese odpovědnost za to, že ze strany příjemců osobních údajů nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud Společnosti takovou povinnost ukládá zákon.

 

Informace o dalších právech v oblasti ochrany osobních údajů:

 

 • Právo na přístup k osobním údajům. Jedná se o práva na potvrzení, zda Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů či nikoli. Pokud ano, má subjekt údajů právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům a informacím o jejich zpracování.
 • Právo na opravu osobních údajů. Jedná se o právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů subjektu údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů. V případech stanovených zákonem nebo uvedených v čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případech uvedených v čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má právo požadovat přímo předání jinému správci.
 • Právo vznést námitku. V případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále Společnost nebude osobní údaje zpracovávat, pokud její oprávněný zájem nebo právo nebude převažovat na zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování osobních údajů pro účely marketingu a obchodních sdělení Společnosti.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn: požádat Společnost o vysvětlení; požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů; podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů; podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.


Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem:

Tel: 739 614 956, praha5@empire-skola.cz

Plné znění Všeobecných obchodních podmínek naleznete zde